Close

2021年7月17日

大施餓鬼法要前日回向動画

7月17日施餓鬼法要普通回向を厳修いたしました。動画掲載しました。